DISCLAIMER & PRIVACY

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet initiatieven van Business Interfacing bvba en haar verbonden ondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd 'het bedrijf', tenzij de websites van deze verbonden ondernemingen er uitdrukkelijk van zouden afwijken. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen, eraan gebonden te zijn en er zich naar te gedragen. De gebruiker geeft eveneens toestemming om de meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hierna bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met dwingende wetgeving, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

1.Aansprakelijkheid

Het bedrijf streeft ernaar dat de informatie op haar websites of sociale media betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de gebruiker. Het bedrijf geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Het bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of verg etelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit of enigszins verband houdt met door het bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Dit ongeacht of het bedrijf zich bewus t was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Het bedrijf houdt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

2.Hyperlinks

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat het bedrijf deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft het bedrijf enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Het bedrijf kan nooit verantwoordelij k geacht worden voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

3.Auteursrecht

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verlopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doel einden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de websites bedoeld zijn, namelijk het verstrekken van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, verboden. Downloaden, delen en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen familie of vriendenkring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten en voor zover deze disclaimer en dwingende wetsbepalingen gerespecteerd worden. Sommige namen, tekens of logo's op de websites zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij het bedrijf of bij derden en worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. De gebruiker kan deze merken of handelsnamen niet gebruiken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bedrijf. Ingeval op een bepaald ogenblik de mogelijkheid bestaat om uw eigen bijdrage aan de websites te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodi ge voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen. De gebruiker vrijwaart het bedrijf alleszins tegen aanspraken van derden.

4. Registratie en privacy Voor sommige diensten op de websites van het bedrijf kan de gebruiker uitgenodigd worden om zijn perso onsgegevens mee te delen. De gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord om: a) Correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om b) Deze informatie bij eventuele wijziging onmiddellijk te actualiseren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren. Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de privacy van de gebruiker te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd om verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die het bedrijf ontvangt op de site, te voorkomen. Bij een bezoek aan de websites zamelt het bedrijf mogelijk volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en emailadres. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Business Interfacing BVBA, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee (Leuven), Waversebaan 80 en dit om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. De persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. Het bedrijf kan deze gegevens tevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn het privacybeleid. In dat geval zal het bedrijf de gebruiker contacteren alvorens de gegevens te gebruiken voor de nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om de gebruiker de kans te bieden de deelname te weigeren. De gebruiker heeft recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag na bewijs van identiteit. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het bedrijf zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die de server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo is het bedrijf in staat om de gebruiker als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat een gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw moeten worden ingevoerd. De gebruiker aanvaardt het gebruik van cookies door het bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in de browser van de gebruiker kan het bedrijf niet steeds een optimale werking van de websites verzekeren.

5.Google analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door h et cookie gegenereerde informatie over het gebruik wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen voor zover Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze informatie voor Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Externe adverteerders en cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

De website bevat advertenties die worden aangeleverd door het bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Door het gebruik van deze website stemt u in met het privacybeleid van Google AdSense.
DoubleClick DART-cookie
De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als gebruikers de website van een AdSense-uitgever bezoeken en een advertentie weergeven of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen de advertenties op hun sites en op internet beter weer te geven en te beheren
  • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze website weer te geven.
  • Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan gebruikers op basis van bezoek aan deze en andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan
  • Google?s use of the DART cookie enables it and its partners to serve ads to your users based on their visit to your sites and/or other sites on the Internet.
  • Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the advertising opt-out page. (Alternatively, you can direct users to opt out of a third-party vendor?s use of cookies by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page.)
Voor meer informatie over interest-based
advertenties kunt u ook naar het blog Inside AdSense op http://adsense-nl.blogspot.com/2009/03/inkomsten-opbouwen-met-advertenties.html gaan.
      Of ga naar:

AdSense Helpcentrum

Disclaimer

De gegevens op deze site zijn informatief. We kunnen niet garanderen dat alle gegevens correct zijn, omwille van omzettingsfouten of menselijke fouten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele omzettingsfouten, de cijfers zijn enkel indicatief.

6.Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, onverminderd het recht van het bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.